sudski tumac za engleski jezik

Preko

300

stalnih

klijenta

prevodilac za ruski

Odmah

na raspolaganju

224

profesionalnih

prevodioca

sudski tumac za engleski

Pristupačne

cene već od

600

dinara

sudski tumac za engleski jezik

Kod nas

su Vaši

prevodi

sigurni

sudski tumac za engleski beograd

Prevodimo

za vas već

10

godina

Pozovite nas:
+ ‎381 (65) 551 34 34

Često postavljana pitanja

1. Zašto mi je potrebna overa sudskog tumača?

Kako bismo vam dali najpotpuniji odgovor na ovo pitanje, navodimo citat sa sajta Ministarstva spoljnih poslova:

„KADA SE VRŠI LEGALIZACIJA PREVODA

Da bi javna isprava jedne države mogla biti upotrebljena u drugoj državi, u kojoj se koristi jezik, različit od jezika na kom je isprava izdata, potrebno je da bude prevedena na jezik države u kojoj će biti upotrebljena. Prevod može biti sačinjen u državi iz koje potiče isprava, ili u državi u kojoj će biti upotrebljena. Prevod isprave je prateća isprava i važi samo uz izvornu ispravu.

Ukoliko je prevod sačinjen u državi iz koje potiče isprava, treba da bude legalizovan na isti način kao i izvorna isprava.
Na izvornoj ispravi, overava se potpis ovlašćenog lica i otisak pečata, ili žig organa, koji je izdao ispravu, a na prevodu, potpis ovlašćenog prevodioca i otisak pečata, ukoliko ga koristi.

Legalizacijom prevoda saopštava se inostranim organima da je prevodilac jedne države, zakonom te države, zvanično ovlašćen za sačinjavanje prevoda na određeni jezik (registrovani sudski tumač, ovlašćena agencija, prevodilački biro i sl.)“

2. Da li je potrebno da dođem lično?

Kada je u pitanju prevođenje teksta koje zahteva overu sudskog tumača, neophodno je da nam dostavite original teksta ili overenu kopiju na uvid, kako bismo mogli da potvrdimo da je tekst prevoda istovetan tekstu originala.

3. Da li će neko drugi imati pristup mojim podacima?

Sva dokumenta čije prevođenje zahteva overu sudskog tumača imaju pravnu snagu i smatraju se poverljivim podacima, tako da treća lica nemaju pristup vašim podacima, a naši prevodioci i sudski tumači su obavezni da čuvaju poverljivost podataka. Originale dokumenata vam vraćamo odmah nakon obavljenog uvida i njihov sadržaj ne skladištimo ni u jednom obliku.

4. Šta je uvezivanje dokumenata?

Kada je u pitanju prevođenje sa overom sudskog tumača, često će se od vas tražiti da dostavite prevod koji je uvezan sa originalom ili overenom kopijom originala. Ponekad uvezivanje nije potrebno, već se original i prevod predaju odvojeno, međutim, u slučajevima kada je potrebno, to izgleda ovako – prevod sa pečatom i potpisom prevodioca, originalni tekst i prazan beli papir se uvezuju trobojnim koncem, jemstvenikom, a na poleđini, na mestu gde je jemstvenik vezan, stavlja se pečat sudskog tumača.

Klijenti i saradnici

China Road and Bridge Corporation
Huawei
Imlek
Ministarstvo poljoprivrede Srbije
United Nations
UNDP